kannada

November 9, 2007

ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಪ್ಪ-ವೆಂದಾಯಿತು…

Filed under: ಇತ್ಯಾದಿ, ಶಂಭಾಷಣೆ — kannada @ 8:24 am

EwÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä 2.5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß CªÀÄä£À §½ ºÉÆÃV F ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA¨sÁ±ÀuÉ £ÀqɬÄvÀÄ:
«: CªÀÄä ªÉƸÀgÀÄ ªÀĪÀÄäA PÀ®Äì .
£À£ÁßPÉ PÉÊ ©qÀÄ«®èzÉ: «, ¤ªÀÄä¥Àà CzÀ£Àß PÀ°¸ÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ£Àß PÉüÀªÀÄä
«: (£À£Àß §½ §AzÀÄ) ªÀÄ¥Àà ªÀÄ¥Àà JAzÀ¼ÀÄ
£Á£ÀÄ: (£À£ÀUÀ®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉ £À£Àß ¥ÁrUÉ £Á£ÀÄ PÀĽwzÉÝ)
«: ªÀÄ¥Àà ªÀÄ¥Àà, ªÉƸÀgÀÄ ªÀĪÀÄäA PÀ®Äì, ¦èøï! JAzÀÄ PÉÊ »rzÀ¼ÀÄ
 
EAvÀºÀ MAzÉgÀqÀÄ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁUÀ CjªÁ¬ÄvÀÄ, C¥Àà ºÉÆÃV ªÀÄ¥Àà D¬ÄvÉAzÀÄ 🙂 

Blog at WordPress.com.