kannada

November 9, 2007

ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿ ಮಪ್ಪ-ವೆಂದಾಯಿತು…

Filed under: ಇತ್ಯಾದಿ, ಶಂಭಾಷಣೆ — kannada @ 8:24 am

EwÛÃZÉUÉ £ÀªÀÄä 2.5 ªÀµÀðzÀ ªÀÄUÀÄ vÀ£Àß CªÀÄä£À §½ ºÉÆÃV F ªÀÄÄA¢£À ¸ÀA¨sÁ±ÀuÉ £ÀqɬÄvÀÄ:
«: CªÀÄä ªÉƸÀgÀÄ ªÀĪÀÄäA PÀ®Äì .
£À£ÁßPÉ PÉÊ ©qÀÄ«®èzÉ: «, ¤ªÀÄä¥Àà CzÀ£Àß PÀ°¸ÀÄvÁÛgÉ, CªÀgÀ£Àß PÉüÀªÀÄä
«: (£À£Àß §½ §AzÀÄ) ªÀÄ¥Àà ªÀÄ¥Àà JAzÀ¼ÀÄ
£Á£ÀÄ: (£À£ÀUÀ®èªÉ£ÀÄߪÀAvÉ £À£Àß ¥ÁrUÉ £Á£ÀÄ PÀĽwzÉÝ)
«: ªÀÄ¥Àà ªÀÄ¥Àà, ªÉƸÀgÀÄ ªÀĪÀÄäA PÀ®Äì, ¦èøï! JAzÀÄ PÉÊ »rzÀ¼ÀÄ
 
EAvÀºÀ MAzÉgÀqÀÄ ¸À¤ßªÉñÀUÀ¼ÀÄ £ÀqÉzÁUÀ CjªÁ¬ÄvÀÄ, C¥Àà ºÉÆÃV ªÀÄ¥Àà D¬ÄvÉAzÀÄ 🙂 

November 8, 2007

ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಷಯಗಳು

Filed under: ಆಚಾರ-ವಿಚಾರ - Rituals — kannada @ 7:05 am

ಕನ್ನಡ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲಾ ದೀಪಾವಳಿ ಶುಭಾಷಯಗಳು !!

November 3, 2007

ಕನ್ನಡ – Mommy, hold my ಕೈ

Filed under: ಇತ್ಯಾದಿ, Language - ಭಾಷೆ — kannada @ 9:06 am

ನಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷದ ಮಗು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೂ ಹಾಗೂ ಮಾತನಾಡುವುದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹಲವಾರು ಪದಗಳನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಲುತ್ತೇವೆ – ಹಾಗಾಗಿಯಾದರೂ ಅವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೃ ಭಾಷೆ ಕನ್ನಡದ ಅಭಿಮಾನ ಕಂಡುಬರುವುದೆಂಬುದು ಒಂದು ಆಶಯಹೀಗಿರುವಲ್ಲಿ, ತಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೆಳಿಧರೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಎಂಬುದು ವಾದಿಕೆಯಾಗಿಹೋಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೆಷ.

ವಿ:       Mommy, hold my hands!
ಅಮ್ಮ: ವಿ, ಅದನ್ನೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಮಗು.
ವಿ:       ಕನ್ನಡ – Mommy, hold my ಕೈ!!

ಎಂದು ಹೇಳಿಬಿಡುವುದೇ?

ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆ

Filed under: Language - ಭಾಷೆ — kannada @ 8:49 am

ಇತ್ತೀಚೆಗೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಹಿರಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮೈಲ್ ಬಂಧಿತ್ತುಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಎಂಬುವ ಪದವೊಂದು ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನದ್ಡಾಗಿತ್ತು.

is the third oldest language of India . ( After . . Sanskrit & Tamil )
is as old as 2000 years.
is 99.99% perfect – logically and scientifically.

……

Blog at WordPress.com.